Efektyvesnė veikla padėjo „Lietuvos energijos“ įmonių grupei pasiekti gerus rezultatus

Sumažinusi veiklos sąnaudas ir reikšmingai pagerinusi komercinės veiklos pelningumą, valstybės valdoma energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“ per devynis 2013 m. mėnesius uždirbo 538,4 mln. litų pelno prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) – 45,1 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Grynasis pelnas siekė 125,2 mln. litų.

 

„Lietuvos energijos“ įmonių grupės 2013 metų 9 mėnesių pajamos išaugo 110,7 mln. litų (5,5 proc.) ir sudarė 2 139,1 mln. litų. EBITDA marža pasiekė 25,2 proc. (2012 m. 9 mėnesių EBITDA marža – 18,3 proc.). Veiklos sąnaudos siekė 318,7 mln. litų ir palyginus su tuo pačiu 2012 metų laikotarpiu sumažėjo 8,4 mln. litų arba 2,6 proc. Įtakos tam turėjo reguliuojamų veiklų efektyvumo augimas, sumažintos Visagino atominės elektrinės projekto sąnaudos. Trečiąjį ketvirtį veiklos sąnaudas šiek tiek padidino išlaidos planiniams remontams bei priežiūrai.

 

„Trijų ketvirčių rodikliai rodo, kad mūsų pastangos efektyvinti veiklą atneša teigiamus rezultatus. Šios krypties laikysimės ir toliau, tęsdami pirmoje metų pusėje pradėtą grupės korporatyvinio valdymo pertvarką“, – sakė grupės patronuojančios „Lietuvos energija“, UAB valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius dr. Dalius Misiūnas.

Įtempta situacija rinkoje

„Lietuvos energijos“ grupės valdomo kombinuotojo ciklo bloko ir rezervinės elektrinės svarba šalies elektros energetikos sistemai buvo itin akivaizdi trečiąjį ketvirtį. Dėl sumažėjusio elektros importo ir remontų tuo metu ėmė trūkti elektros, išaugo kainos ir „Lietuvos energijos“ grupė, maksimaliai efektyviai išnaudodama turimus resursus, užtikrino remtinos elektros energijos gamybą ir tiekimą šalies gyventojams.

 

Per 2013 m. pirmuosius 9 mėnesius „Lietuvos energijos“ grupės pagamintos elektros energijos kiekis sudarė 1,55 TWh.

 

„Situacija ypač paaštrėjo spalio mėnesį, todėl tikrąjį elektros energijos rinkos sezoniškumo poveikį grupės rezultatams galėsime įvertinti tik susumavę visų metų rodiklius“, – pabrėžė D.Misiūnas.

 

Nepaisant įtemptos situacijos elektros tiekimo rinkoje, aukšti skirstomojo tinklo kokybiniai rodikliai buvo dar pagerinti.

 

Nevertinant stichinių reiškinių („force majeure“) poveikio, vidutinė neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutraukimų trukmė (SAIDI) ataskaitiniu laikotarpiu vienam vartotojui siekė 109,56 minutes, vidutinis neplanuotų ilgų nutraukimų skaičius vienam vartotojui (SAIFI) – 1,06 karto. Atitinkamai 2012 metų sausio-rugsėjo mėnesiais SAIDI sudarė 125,02 min., o SAIFI – 1,29 karto.

 

Per pirmuosius devynis 2013 metų mėnesius vidutinės ir žemos įtampos tinklais vartotojams grupė paskirstė 6,07 TWh elektros energijos. „Lietuvos energijos“ grupės visuomeninis ir garantinis elektros energijos tiekimas šiuo laikotarpiu sudarė 2,27 TWh.

Tęsiama valdymo pertvarka

„Lietuvos energijos“ grupėje buvo baigtas pirmasis korporatyvinio valdymo pertvarkos etapas, kurio metu suformuoti valdymo ir priežiūros organai – valdybos ir stebėtojų tarybos „Lietuvos energijoje“, LESTO ir „Lietuvos energijos gamyboje“. Taip pat suformuoti „Lietuvos energijos“ stebėtojų tarybos komitetai.

 

Šiuo metu, tęsiant pertvarką analizuojamos alternatyvos ir priimami bei įgyvendinami sprendimai dėl pagrindinių korporatyvinių finansų, teisės, strategijos, rizikų valdymo, audito, komunikacijos, projektų bei procesų valdymo, pirkimų ir kitų veiklos sričių realizavimo visos įmonių grupės mastu. Taip pat formuojamos politikos – bendros nuostatos ir normos, kurios bus taikomos visoms įmonių grupės įmonėms atskirose veiklos srityse. Rengiama „Lietuvos energijos“ įmonių grupės veiklos strategija 2014-2020 m. laikotarpiui, kurioje bus nustatytos bendros visos įmonių grupės veiklos kryptys, pagrindinės programos ir tikslai bei siektini rodikliai.

 

 

1 SAIDI – vidutinė neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutraukimų

2 SAIFI – vidutinis neplanuotų ilgų nutraukimų skaičius vienam vartotojui

 

 

Apie „Lietuvos energijos“ įmonių grupę

Valstybės valdomos „Lietuvos energija“ įmonių grupės veikla apima elektros ir šilumos energijos gamybą, tiekimą, elektros energijos prekybą ir skirstymą, prekybą gamtinėmis dujomis ir jų tiekimą, taip pat elektros energetikos ūkio aptarnavimą ir plėtrą.

 

Grupės įmonės aptarnauja daugiau nei 1,5 mln. klientų visoje Lietuvoje, siūlo elektros tiekimo paslaugas klientams užsienyje, valdo ir eksploatuoja svarbiausius Lietuvos elektros energijos gamybos pajėgumus, užtikrinančius energijos tiekimo saugumą, visą šalies teritoriją apimantį skirstomąjį tinklą, įgyvendina strateginę reikšmę turinčius plėtros projektus, siekia Nacionalinės energetikos strategijos tikslų.

 

„Lietuvos energijos“ grupę sudaro: elektros ir šilumos gamybos, prekybos bendrovė „Lietuvos energijos gamyba“, AB, elektros skirstomųjų tinklų operatorė AB LESTO bei jų dukterinės bendrovės, taip pat UAB LITGAS (nuo 2013 m. spalio 15 dienos) ir UAB „VAE SPB“.

Apie „Lietuvos energija“, UAB

Patronuojanti „Lietuvos energijos“ grupės įmonė – „Lietuvos energija“, UAB yra atsakinga už skaidrų grupės veiklos valdymą ir koordinavimą, efektyvumo didinimą, siekiant teikti konkurencingas paslaugas klientams bei socialiai atsakingai didinti ilgalaikę vertę akcininkams.

 

Bendrovė analizuoja grupės veiklą, reprezentuoja Grupę, įgyvendina akcininko teises ir pareigas, nustato veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą gamybos, komercijos, finansų, teisės, strategijos ir plėtros, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse.

 

Šaltinis: „Lietuvos energija“, UAB