Pasikeitė pagrindinis UAB LITGAS akcininkas

2013 m. spalio 15 d. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre įregistruoti AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) dukterinės bendrovės UAB LITGAS pakeisti įstatai. Nuo šios dienos laikoma, kad UAB LITGAS įstatinis kapitalas yra padidintas „Lietuvos energija“, UAB piniginiu įnašu.

 

Padidinus įstatinį kapitalą Bendrovei priklauso 1/3, o „Lietuvos energija“, UAB – 2/3 visų akcijų ir balsų UAB LITGAS visuotiniame akcininkų susirinkime. Kaip Bendrovė skelbė 2013 m. spalio 9 d. esminiame pranešime, Bendrovės, kaip vienintelio UAB LITGAS akcininko, sprendimu UAB LITGAS įstatinis kapitalas padidintas 2 mln. Lt, nuo 1 mln. Lt iki 3 mln. Lt, išleidžiant 2 mln. paprastųjų vardinių UAB LITGAS akcijų ir suteikiant teisę visas šias akcijas įsigyti „Lietuvos energija“, UAB.

 

UAB LITGAS kontrolė perleista siekiant įgyvendinti ES trečiojo energetikos paketo dėl ES gamtinių dujų ir elektros energijos rinkų bei LR elektros energetikos įstatymo reikalavimus atskirti energijos tiekimo ir gamybos veiklas nuo perdavimo veiklos bei vadovaujantis LR Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutarimu Nr. 730.

 

Šaltinis: AB „Klaipėdos nafta“