Verta žinoti

Kas yra reguliuojami energijos gamintojai?

 • Valstybės reguliuojamais energijos gamintojais laikomi elektros energijos ir (ar) šilumos energijos gamintojai, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis paskirstomos remtinos elektros energijos gamybos apimtys ir (ar) kurių gaminamos energijos kaina yra valstybės reguliuojama.

Sutartys su paskirtuoju tiekėju

 • Valstybės reguliuojami energijos gamintojai turi pasirašyti sutartis su paskirtuoju tiekėju, kurių pagrindu perkama SGD terminalo būtinojo kiekio dalis.
 • Nauji gamintojai arba tie, kurių sutartis baigiasi einamaisiais metais, sutartis turi pasirašyti iki einamųjų metų gegužės 1 dienos.
 • Jeigu įmonė valstybės reguliuojamu energijos gamintoju tampa po gegužės 1 dienos, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai tampa naujais energijos gamintojais, turi deklaruoti prognozuojamą 5 ateinančių kalendorinių metų gamtinių dujų vartojimo poreikį ir kreiptis į paskirtąjį tiekėją dėl sutarties sudarymo.
 • Sutartys sudaromos laikotarpiui iki paskirtojo tiekimo įpareigojimo pabaigos.
 • Sutarčių sąlygos yra standartinės, jas rengia ir tvirtina paskirtasis tiekėjas, suderinęs su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK). Esant objektyvioms pagrįstoms aplinkybėms, sutartyje gali būti individualiai šalių aptartų sąlygų. (Standartinė sutartis su energijos gamintoju)

Poreikių ir suvartojimo deklaravimas

 • Energijos gamintojai privalo deklaruoti VKEKK ir paskirtajam tiekėjui gamtinių dujų, skirtų sunaudoti valstybės reguliuojamai elektros ir (ar) šilumos energijos gamybai prognozuojamą 5 ateinančių kalendorinių metų vartojimo poreikį, kuris tikslintinas kasmet, bei konkretų vartojimo poreikį ateinančiais kalendoriniais metais.
 • Energijos gamintojai konkretų ateinančių kalendorinių metų gamtinių dujų vartojimo poreikį privalo atnaujinti ne vėliau kaip iki kiekvienų einamųjų metų balandžio 1 dienos, nurodydami kiekvieno mėnesio planuojamo suvartojimo duomenis atskirai.
 • Deklaruodami konkretų ateinančių kalendorinių metų gamtinių dujų vartojimo poreikį, energijos gamintojai taip pat turi pateikti paskirtajam tiekėjui ir VKEKK informaciją apie praėjusiais 36 mėnesiais (arba laikotarpiu nuo veiklos pradžios, jei šis laikotarpis trumpesnis nei 36 mėn.) faktiškai sunaudotus gamtinių dujų kiekius kiekvieną mėnesį.
 • Jeigu deklaruojamas ateinančių kalendorinių metų gamtinių dujų vartojimo poreikis daugiau negu 10 procentų skiriasi nuo per paskutinius 12 mėnesių atitinkamo energijos gamintojo faktiškai suvartoto gamtinių dujų kiekio, šį skirtumą energijos gamintojas privalo pagrįsti paskirtajam tiekėjui ir VKEKK.
 • Paskirtasis tiekėjas nustato, ar energijos gamintojų deklaruotas konkretus ateinančių kalendorinių metų gamtinių dujų vartojimo poreikis pagrįstas ir atitinka per praėjusius 12 mėnesių faktiškai suvartotus gamtinių dujų kiekius, atsižvelgdamas į energijos gamintojo veiklos tendencijas ir rinkos plėtros perspektyvas.
 • Energijos gamintojui nedeklaravus paskirtajam tiekėjui gamtinių dujų vartojimo poreikio arba nepagrindus vartojimo poreikio skirtumo, paskirtasis tiekėjas pats nustato pagrįstą šio energijos gamintojo gamtinių dujų vartojimo poreikį.

Būtinojo kiekio skirstymas

 • Paskirtasis tiekėjas kiekvienų metų balandžio 15 d. informuoja VKEKK apie visų energijos gamintojų konkrečius ateinančių kalendorinių metų gamtinių dujų vartojimo poreikius, paskelbia juos viešai savo interneto svetainėje ir jais vadovaujasi skirstydamas SGD terminalo būtinąjį kiekį ar jo dalį. Jeigu energijos gamintojas nesutinka dėl paskirtojo tiekėjo nustatyto gamtinių dujų vartojimo poreikio, jis per 5 darbo dienas gali kreiptis į VKEKK pateikdamas jai rašytinę pretenziją, pagrindžiančią nesutikimo motyvus.
 • Paskirstymas atliekamas visiems energijos gamintojams nustatant vienodą procentinę dalį nuo energijos gamintojo gamtinių dujų vartojimo poreikio. Nuo 2016 metų, kritus energijos gamintojų gamtinių dujų poreikiui, nustatoma 100 proc. faktiškai suvartotų gamtinių dujų įsigyti iš paskirtojo tiekėjo.

Transportavimo sutartys

 • Energijos gamintojai, įsigiję gamtines dujas iš paskirtojo tiekėjo, su gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo sistemų operatoriais sudaro dujų transportavimo iki jų vartojimo ar pardavimo vietos sutartis, nebent sutartyje su paskirtuoju tiekėju numatyta kitaip.

Kiti klausimai